Vitajte na SvetDomén.sk

Pravidelne, nepravidelné články zamerané predovšetkým na domény. Na Slovensku mladá a málo známa oblasť trhu, ale o to väčší má ziskový potenciál. Zároveň prezentujeme možnosti využitia domény v oblasti internetového marketingu a tiež ako prvotný kapitál firmy, pre jej úspešný začiatok v podnikaní na internete.

Predaj domény zmluva

Predávate doménu a potrebujete mať predaj ošetrený kúpno-predajnou zmluvou. Tu je príklad jednoduchej zmluvy. Stačí skopírovať a prepísať červené položky. Prajem veľa úspešných predajov !

 

abc s.r.o                                                       xyz s.r.o. 
adresa
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
OR OS
vložka číslo

ďalej len predajca             a              ďalej len kupujúci

uzatvárajú dnešného dňa nasledovnú zmluvu

ZMLUVA O PREVODE DOMÉNOVÉHO MENA

I.
Predajca je držiteľom doménového mena druhej úrovne .sk registrovaného v centrálnom registri SK-nic.
II.
Predajca touto zmluvou prevádza na kupujúceho doménové meno .sk . Kupujúci sa zaväzuje za prevod domény uhradiť dohodnutou cenu podľa článku IV.1.
2. Predajca  sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy oboma stranami a úhrade ceny kupujúcim požiada svojho registrátora o zmenu držiteľa uvedeného doménového mena v prospech kupujúceho, ktorý je jednoznačne v centrálnom registri uvedený pod identifikátorom -.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že poskytnú potrebnú súčinnosť, aby mohlo prísť k zápisu prevodu v centrálnom registri.
III.
1. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí na základe vystavenej faktúry predajcom ihneď a bez odkladu predajcovi dohodnutú cenu za prevod domény.
IV.
1. Zmluvná cena za prevod doménového mena je stanovená dohodou oboch strán na čiastku 0 € (nula euro).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada bude prevedená na číslo účtu 12345/0000, variabilný symbol 12345.

V.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah založený touto zmluvou sa riadi obchodným zákonníkom.
2. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch. Každý účastník obdrží jeden.

VI.

Predajca prehlasuje, že k predmetu prevodu sa neviažu žiadne práva tretích osôb, ako je záložné právo, zabezpečovací prevod práva, predkupné právo, či iné bremeno alebo ťarcha

 

 

V ……………… dňa ………….                             V ……………… dňa ………….

 

Stiahni ako .PDF

Stiahni ako .DOCX

 

Ak máte pocit, že vaša zmluva je lepšia, neváhajte ju poskytnúť.

 

Post navigation

3 komentárov na tému “Predaj domény zmluva

 1. Marek L.
  1. apríl 2013 at 15:08

  Už v minulosti som niečo podobné hladal. Dík, ušetri to čas.

 2. Doomm
  24. apríl 2013 at 14:30

  Veľmi užitočný post – ďakujem. Škoda, že celý doménový business je na Slovensku tak zaostalý :-( Čakám, kedy sa to konečne trošku rozbehne…

 3. 17. máj 2013 at 14:46

  Tak to se mi ted docela hodí díky moc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *