Predaj domény zmluva

Predávate doménu a potrebujete mať predaj ošetrený kúpno-predajnou zmluvou. Tu je príklad jednoduchej zmluvy. Stačí skopírovať a prepísať červené položky. Prajem veľa úspešných predajov !

 

abc s.r.o                                                       xyz s.r.o. 
adresa
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
OR OS
vložka číslo

ďalej len predajca             a              ďalej len kupujúci

uzatvárajú dnešného dňa nasledovnú zmluvu

ZMLUVA O PREVODE DOMÉNOVÉHO MENA

I.
Predajca je držiteľom doménového mena druhej úrovne .sk registrovaného v centrálnom registri SK-nic.
II.
Predajca touto zmluvou prevádza na kupujúceho doménové meno .sk . Kupujúci sa zaväzuje za prevod domény uhradiť dohodnutou cenu podľa článku IV.1.
2. Predajca  sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy oboma stranami a úhrade ceny kupujúcim požiada svojho registrátora o zmenu držiteľa uvedeného doménového mena v prospech kupujúceho, ktorý je jednoznačne v centrálnom registri uvedený pod identifikátorom .
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že poskytnú potrebnú súčinnosť, aby mohlo prísť k zápisu prevodu v centrálnom registri.
III.
1. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí na základe vystavenej faktúry predajcom ihneď a bez odkladu predajcovi dohodnutú cenu za prevod domény.
IV.
1. Zmluvná cena za prevod doménového mena je stanovená dohodou oboch strán na čiastku 0 € (nula euro).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada bude prevedená na číslo účtu 12345/0000, variabilný symbol 12345.

V.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah založený touto zmluvou sa riadi obchodným zákonníkom.
2. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch. Každý účastník obdrží jeden.

VI.

Predajca prehlasuje, že k predmetu prevodu sa neviažu žiadne práva tretích osôb, ako je záložné právo, zabezpečovací prevod práva, predkupné právo, či iné bremeno alebo ťarcha

 

 

V ……………… dňa ………….                             V ……………… dňa ………….

 

Stiahni ako .PDF

Stiahni ako .DOCX

 

Ak máte pocit, že vaša zmluva je lepšia, neváhajte ju poskytnúť.

 

4 thoughts on “Predaj domény zmluva

  1. Veľmi užitočný post – ďakujem. Škoda, že celý doménový business je na Slovensku tak zaostalý :-( Čakám, kedy sa to konečne trošku rozbehne…

Napísať odpoveď pre Doomm Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>